Skattefrie goder i foreninger

Skattefrie goder i foreninger

21-09-2018

I mange lokale foreninger har frivillig hjælp fra lokale ildsjæle stor betydning for foreningens virke. Foreningen har mulighed for at udbetale visse skattefrie godtgørelser, og dette kan hjælpe til med at tiltrække og fastholde bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere i ulønnet arbejde. Nedenfor ses på reglerne og mulighederne.
 
Skattelovgivningen indeholder særlige regler om udbetaling af skattefri godtgørelser til frivillige ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere. Men flere betingelser skal være opfyldt for, at godtgørelsen kan udbetales skattefrit.
Skattefriheden er som udgangspunkt betinget af, at godtgørelsen udbetales til at dække udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne. Endvidere må godtgørelsen ikke overstiger de satser, der fastsættes af Skatterådet. Opfylder foreningen og bestyrelsesmedlemmet hhv. med-hjælperen ikke disse betingelser, er godtgørelsen skattepligtig personlig indkomst for modtageren.

Personer omfattet af reglen

Udbetaling efter den særlige regel kan ske til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og medhjælpere f.eks. i idrætsforeninger, grundejerforeninger, kunstforeninger og andre foreninger med et almenvelgørende eller almennyttigt formål. Det er altså centralt, at arbejdet sker som led i forenin-gens skattefri virksomhed.

Udgifter omfattet af reglen

Foreninger kan i 2018 skattefrit udbetale godtgørelse for udgifter til: 
Telefonsamtaler og internetforbrug 2.350 kr.
Administration, f.eks. kontorartikler, porto og møder 1.400 kr.
Køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning og lignende (f.eks. sportstøj) 1.950 kr.
Sammenlagt kan der således udbetales i alt 5.700 kr. til de tre ovenfornævnte godtgørelser.

Kørepenge

Der kan også betales godtgørelse for kørsel i egen bil eller på motorcykel. Her er reglerne som udgangspunkt som dem vi kender fra lønmodtagerforhold mv. Der kan i 2018 udbetales:
• 3,54 kr. pr. km. for kørsel indtil 20.000 km. pr. år og
• 1,94 kr. pr. km for kørsel over 20.000 km. pr. år.

Fortæring 

For rejseudgifter kan man også bruge de almindelige satser. For rejse uden overnatning og under 24 timers varighed gælder den særlige regel, at der skattefrit kan udbetales 70 kr. pr. dag til at dække merudgifter til mad mm. Dette forudsætter dog, at ”rejsen” har en varighed på mere end 5 timer.

Dommerbetaling

En ulønnet dommer kan modtage indtil 250 kr. pr. kamp skattefrit dog maksimalt 500 kr. pr. dag.

Fri kontingent

Hvis en forenings generalforsamling eller bestyrelse betager, at bestemte persongrupper – eksempelvis bestyrelse og udvalgsmedlemmer er fritaget for kontingentbetaling, kan dette efter fast praksis ske uden skattemæssige konsekvenser for de personer, der har frikontingent. Dette fremgår af en vejledning om skattemæssige forhold for idrætsforeninger, som DGI og DIF har udgivet i fællesskab, og hvis indhold SKAT har sagt god for.
Der er tale om maksimale satser. En forening kan beslutte at refundere mindre end Skatterådets takst.

Top

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies