Kan du give en gave med nedsat afgift?

Kan du give en gave med nedsat afgift?

05-10-2018

Afgiften på gaver mellem forældre og børn er 15 %, når gaven har en værdi på mere end 64.300 kr. Men består gaven af en virksomhed, er afgiften nedsat til 7 % i år og falder til 6 % i 2019, for at blive 5 % fra 2020. 
 
Der har på det seneste været en del debat om fjernelse af bo- og gaveafgifterne. Om der er flertal for det, må tiden vise. I 2017 vedtog Folke-tinget dog regler om nedsat bo- og gaveafgift ved arv og gaveoverdragelser af virksomheder. Både ved overdragelse af aktier i selskaber, der driver virksomhed og overdragelse af personligt ejede virksomheder (herefter kaldet virksomheder). Formålet med reglerne for den nedsatte afgift er at sikre gode rammevilkår for overdragelse af familieejede virksomheder til næste generation. 

Hvem kan modtage gave med nedsat afgift?

Den nedsatte afgift omfatter gaveoverdragelser af virksomheder til børn og børnebørn samt samlevere. Har gavegiver ikke selv børn, kan virksomheden også overdrages med lav afgift til gavegiverens søskende og deres børn (niecer og nevøer).

Kun overdragelse af reelle virksomheder

Da den nedsatte afgift ikke omfatter gaveoverdragelser i almindelighed, er der fastsat nogle regler, der skal sikre, at den nedsatte afgift alene gives ved overdragelse af reelle virksomheder. Det er derfor en forudsætning for nedsat afgift, at virksomheden kan overdrages med succession. Dette har især betydning i forhold til selskaber, da der ikke må være tale om såkaldte pengetankselskaber. Altså selskaber, der i overvejende grad foretager det man kalder passiv kapitalanbringelse. Udlejning af fast ejendom, bortset fra landbrug, anses for passiv virksomhed. 

Desuden er der to betingelser, som skal være opfyldt

  • Gavegiveren skal have ejet virksomheden i mindst et år forud for overdragelsen og 
  • Gavegiveren, eller dennes nærtstående, skal have deltaget i ledelsen (direktion eller bestyrelse) af selskabet, hvis det er aktier, der overdrages. Er der tale om en personligt ejet virksomhed skal gavegiveren have deltaget aktivt i virksomhedens drift i mindst et år af ejertiden. 
Ejes virksomheden gennem en holdingkonstruktion skal gavegiver eller dennes nærtstående have deltaget i ledelsen af det selskab, hvori der overdrages aktier (holdingselskabet).

Gavemodtageren skal beholde virksomheden i tre år

For at få fuld glæde af den nedsatte afgift skal gavemodtageren beholde virksomheden i tre år. Ellers genberegnes afgiften forholdsmæssigt for den periode op til tre år, hvor ejerskabet ikke bevares. Det er nogle få undtagelser hertil, blandt andet videreoverdragelse ved gave og kreditorforfølgning.

Søg rådgivning inden overdragelse af virksomhed

Kun den del af gaven, som vedrører virksomheden, er omfattet af nedsat afgift. Afgiften afhænger også af, om der er sket overdragelse med succession, og om der er givet en gave tidligere på året. Og så er der mulighed for at modregne en tinglysningsafgift ved overdragelse af en erhvervsejendom. Det er derfor ikke helt enkelt at beregne en gaveafgift ved overdragelse af virksomhed, og derfor anbefales det at du søger rådgivning. Både om hvorvidt betingelserne for nedsat afgift er opfyldt, og hvorledes afgiften beregnes og anmeldes til myndighederne. Men ikke mindst i god tid inden et generationsskifte. For det kan jo være, at virksomheden skal tilpasses, så den kan overdrages med nedsat afgift, hvis du ønsker det.

Top