Fristen for at indberette årsrapporten er forlænget med 3 måneder

Fristen for at indberette årsrapporten er forlænget med 3 måneder

24-04-2020

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelsen, der generelt forlænger fristen for at indberette årsrapporten med tre måneder.

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelsen, der generelt forlænger fristen for at indberette årsrapporten med 3 måneder for de virksomheder, hvor regnskabsåret afsluttes i perioden 31. oktober 2019 - 30. april 2020. For de fleste virksomheder betyder dette, at årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen seneste 8 måneder efter regnskabsårets udløb.

 

Forlængelsen gælder generelt for alle de selskaber, erhvervsdrivende fonde m.fl., der er omfattet af årsregnskabslovens pligt til at indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, men årsrapporten skal fortsat indberettes uden ugrundet ophold efter, at årsrapporten er blevet godkendt på generalforsamlingen.

 

Afholdelse af generalforsamling

Reglerne i bekendtgørelsen betyder:

  • At virksomhederne kan fravige vedtægternes krav om at afholde ordinær generalforsamling på et bestemt tidspunkt
  • At det kan besluttes at afholde en elektronisk generalforsamling, selvom vedtægterne ikke indeholder en bestemmelse herom.

 

Aftal med din revisor

Mange virksomheder er hårdt ramt af Coronakrisen, og har fokus rettet mod at frembringe likviditet, herunder blandt andet ved anvendelse af regeringens hjælpepakker. Forlængelse af indberetningsfristen kan derfor være relevant, men den bør ikke udskyde udarbejdelsen af årsrapporten unødigt. Samfundet, kreditinstitutter samt samarbejdspartnere har fortsat stor gavn af regnskabsinformationen. Vi anbefaler derfor, at det aftales med virksomhedens revisor, hvordan virksomheden bedst tilrettelægger arbejdet med årsrapporten, således at årsrapporten kan blive udarbejdet og indberettet på det for virksomheden mest optimale tidspunkt.

 

Særlige situationer

Bekendtgørelsen indeholder tillige bestemmelser, som regulerer følgende særlige situationer:

  • Virksomheder, som pga. Coronarestriktionerne ikke kan afholde ordinær generalforsamling med deltagelse af personer, der ifølge lovgivningen enten skal være eller har ret til at være til stede.
  • Genoptagelse af virksomheder under tvangsopløsning. Anmeldelse om genoptagelsen kan indsendes til Erhvervsstyrelsen 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger.
  • Visse fusioner og spaltninger, som skal anmeldes senest ved udløbet af den nye og forlængede indsendelsesfrist for årsrapporter. Anmeldelse kan foretages 8 uger efter ophør af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger.
  • Omlægning af regnskabsår. Anmeldelse kan ske 8 måneder efter regnskabsårets udløb, dog senest 8 måneder efter omlægningsperiodens udløb.
  • Årsrapport, hvor rekonstruktionsbehandling er ophørt. Indberetning af årsrapporten kan ske 4 måneder efter ophør, men det kræver tilladelse.
  • Årsrapport, hvor virksomheden genoptages i forbindelse med konkursbehandling. Årsrapporten kan indberettes 4 måneder efter ophør, men det kræver tilladelse.

Top