Coronavirus og dens indvirkning på årsrapporter med balancedag i 2020

Coronavirus og dens indvirkning på årsrapporter med balancedag i 2020

24-04-2020

De økonomiske konsekvenser kendes endnu ikke fuldt ud.

Coronavirus og dens konsekvenser har haft væsentlig indflydelse på det danske samfund i 2020. De økonomiske konsekvenser kendes endnu ikke fuldt ud. Nogle få virksomheder påvirkes positivt, men langt de fleste virksomheder påvirkes negativt. Uanset om konsekvenserne er positive eller negative skal indvirkningerne på årsrapporten overvejes nøje.

 

Årsrapporter med balancedag efter den 31. december 2019 kan påvirkes direkte af Coronaudbruddet i en række situationer, eksempelvis:

 • Virksomhedens kunder har betalingsproblemer
  • Overvej nedskrivning af virksomhedens tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
  • Overvej nedskrivning af igangværende arbejder fremmed regning
 • Virksomheden har mistet omsætning
  • Overvej nedskrivning af varelagre
 • Virksomheden forventer en lavere indtjening
  • Overvej nedskrivning af goodwill og andre immaterielle anlægsaktiver
  • Overvej nedskrivning af materielle anlægsaktiver
  • Overvej nedskrivning af udskudt skatteaktiv
 • Virksomheden forventer færre lejeindtægter på udlejningsejendomme
  • Overvej behov for dagsværdiregulering af relevante ejendomme
 • Virksomheden besidder værdipapirer og kapitalandele
  • Overvej nedskrivning/dagsværdiregulering heraf
 • Virksomheden har gennemført salg før balancedagen, men levering er udskudt til efter balancedagen pga. Coronarestriktionerne
  • Overvej indregning af omsætningen i korrekt regnskabsår. Omsætningen kan indregnes på salgstidspunktet, hvis udskydelsen sker på købers foranledning, og efterfølgende levering er sandsynlig, og varen er klar til levering inden balancedagen, og sædvanlige betalingsbetingelser gælder. Hvis blot én betingelserne ikke opfyldes, kan omsætningen først indregnes på leveringstidspunktet.

 

Indtægter og omkostninger direkte relateret til Coronavirus

Modtager virksomheden kompensation fra regeringens hjælpepakker, skal kompensationsbeløbet indregnes som Andre driftsindtægter i resultatopgørelsen. Hvis resultatopgørelsen sammendrages efter årsregnskabslovens § 32, indgår kompensationen i regnskabsposten Bruttofortjeneste/-tab.

 

De negative konsekvenser af Coronaudbruddet skal ikke behandles som ekstraordinære omkostninger, da dette begreb ikke længere findes i årsregnskabsloven. Omkostningerne skal derimod indregnes i de almindelige poster i resultatopgørelsen, eksempelvis vareforbrug, andre eksterne omkostninger eller personaleomkostninger.

 

De eventuelle negative konsekvenser skal derimod oplyses som særlige poster i noterne, hvor det dels oplyses, hvilken type indtægt eller omkostning, der er tale om, hvilken post i resultatopgørelsen det indgår i samt beløbets størrelse. 

Top