Coronavirus og dens indvirkning på årsrapporten for 2019

Coronavirus og dens indvirkning på årsrapporten for 2019

24-04-2020

Coronavirus og dens konsekvenser har haft væsentlig indflydelse på det danske samfund i 2020.

Coronavirus og dens konsekvenser har haft væsentlig indflydelse på det danske samfund i 2020. De økonomiske konsekvenser kendes endnu ikke fuldt ud. Nogle få virksomheder påvirkes positivt, men langt de fleste virksomheder påvirkes negativt. Uanset om konsekvenserne er positive eller negative skal indvirkningerne på årsrapporten overvejes nøje.

 

Ikke-regulerende efterfølgende begivenhed

For virksomheder med kalenderårsregnskab får Coronaudbruddet kun i særlige tilfælde betydning for regnskabstallene i årsregnskabet for 2019. Dette skyldes, at Coronaudbruddet regnskabsmæssigt anses for at være en ikke-regulerende efterfølgende begivenhed, da Coronavirussen først havde sit egentlige udbrud i starten af 2020. Når der er tale om en ikke-regulerende efterfølgende begivenhed, skal der ikke foretages beløbsmæssige korrektioner i form af f.eks. nedskrivning af aktiver (debitorer, varelagre, igangværende arbejder for fremmed regning, udskudte skatteaktiver m.v.) eller forøgede forpligtelser f.eks. i form af tabsgivende kontrakter.

 

Coronaudbruddet får kun en beløbsmæssig betydning for årsregnskabet for 2019, hvis der som følge heraf opstår tvivl om virksomhedens fortsatte drift.

 

Hvis virksomheden havde overskud i 2019, og dermed skal betale skat af det pågældende overskud, vil der ikke være mulighed for at reducere 2019-resultatet, selvom det allerede nu vurderes, at resultatet i 2020 vil blive negativt, som følge af Coronaudbruddets konsekvenser. Der er skattemæssigt ingen mulighed for at modregnet underskuddet i 2020 i overskuddet i 2019.

 

Omtale i årsrapporten

Hvis udbruddet skønnes at få væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, skal forholdet omtales i årsrapporten for 2019 inklusive en eventuel omtale af den forventede væsentlige påvirkning i 2020:

  • Klasse B-virksomheder. Forholdet omtales i afsnittet om begivenheder efter statusdagen i ledelsesberetningen.
  • Klasse C-virksomheder. Forholdet omtales som minimum i en note, men det anbefales, at forholdet tillige omtales i ledelsesberetningen.
  • For alle virksomheder kan det tillige være relevant at omtale forholdet andre steder i ledelsesberetningen, f.eks. i afsnittet om virksomhedens forventede udvikling og eventuelt i afsnittet om særlige risici.

 

Tvivl om virksomhedens fortsatte drift (going concern)

Såfremt Coronaudbruddet medfører, at der opstår tvivl om virksomhedens fortsatte drift, skal det altid anses som en regulerende efterfølgende begivenhed, og Coronaudbruddet vil derfor få beløbsmæssig betydning for 2019-regnskabet, da både aktiver og passiver i så fald skal indregnes til realisationsværdier.

 

Hvis der er væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift, men hvis usikkerheden dog ikke er så stor, at det skønnes nødvendigt at årsregnskabet aflægges til realisationsværdier, skal der oplyses om usikkerheden i ledelsesberetningen og i noterne. Der er i denne situation ingen forskel til, hvorledes væsentlig usikkerhed om den fortsatte drift hidtil er blevet omtalt i årsrapporten.

Top